Załóż bezpłatne konto
DropSpot

Regulamin

 

 

Regulamin Świadczenia Usług Pośrednictwa Kurierskiego

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę 

EF Group SP.Z.O.O

Ul. Sudecka 74/14

53-129 Wrocław

Nip 8992886145

DROPSPOT 

 

§ 2

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której DROPSPOT świadczy usługi.

Nadawca – podmiot fizycznie przekazujący przesyłkę Przewoźnikowi.

Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska: DHL, DPD, TNT, UPS, Ambro Express,  Inpost bądź inna.

 

List przewozowy – dokument prawny stanowiący potwierdzenie nadania przesyłki, który należy wydrukować i odpowiednio przytwierdzić do przesyłki.

Przesyłka – list, paczka, paleta objęta Usługą.

 

Zlecenie wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz dokumentów (regulaminów, Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) Przewoźnika.

 

COD – usługa dodatkowa pobrania gotówki od odbiorcy przesyłki w obrocie krajowym. Cennik – cennik Usług uzgodniony w fazie negocjacji pomiędzy Klientem a DROPSPOT potwierdzony w postaci pisemnej oferty.

 

§ 3

 

Z przewozu wyłączone są:

 

  1. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

 

2.rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja,

3.zwierzęta, o których mowa w ustawie z 21.08,1997 r. o ochronie zwierząt,

  1. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

 

  1. inne rzeczy zamieszczone w regulaminie Przewoźnika

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych zasad Przewoźnik może odmówić wykonania usługi, a Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone złamaniem tychże zasad regulaminu.

 

§ 4

 

Klient ma obowiązek:

 

-   zachować w tajemnicy nadane mu login i hasło niezbędne do zalogowania się w systemie DROPSPOT

-   nie uchylać się od odpowiedzialności wobec DROPSPOT kiedy dojdzie do skutku zlecenie złożone przy użyciu nadanego mu unikatowego loginu i hasła,

-   rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniać formularz zamówienia Usługi, w szczególności w zakresie wagi, wymiarów i zawartości przesyłki. Podanie danych nieprawidłowych może skutkować odmową odbioru przesyłki przez Przewoźnika, wykonaniem weryfikacji którą obciążony zostanie Klient, naliczeniem opłaty zgodnej ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej,

-   starannie zapakować i zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób by uniemożliwić dostęp do przesyłki osobom trzecim, przeciwdziałać przemieszczaniu się przesyłki wewnątrz opakowania, a także uszkodzeniu przesyłki i innych przesyłek Przewoźnika, zgodnie z wytycznymi Przewoźnika,

-   powiadomić Odbiorcę o planowanej przesyłce, a także o konieczności zapewnienia środków niezbędnych do odbioru Przesyłki,

-   powiadomić Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika.

 

§ 5

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma DROPSPOT nie ma wpływu na jakość Usług świadczonych przez Przewoźnika.

Klient zgadza się na cesję ewentualnych roszczeń wnoszonych przez Przewoźnika jeżeli roszczenia te powstały z powodu uszkodzenia innych przesyłek przez przesyłkę Klienta. Klient może złożyć do Przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacje należy składać  za pośrednictwem firmy DROPSPOT zgodnie z wytycznymi Przewoźnika korzystając z formularza dostępnego na stronie www.e-speedpak.net/reklamacja. DROPSPOT zobowiązuje się przekazać reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.

 

§ 6

 

Zwrot przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe podlega opłacie takiej jak nadanie przesyłki.

Poprzez zadeklarowanie wartości klient zleca ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej kwoty, za co doliczana jest opłata zgodna z Cennikiem. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność Przewoźnika ograniczona jest do kwoty ustalonej.

Przesyłki z usługą COD podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu do wartości kwoty pobrania.

 

§ 7

 

Za wszystkie zrealizowane usługi DROPSPOT naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym strony Cennikiem.

Zmiana cennika wymaga poinformowania Klienta drogą mailową o nowej ofercie co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

Klient zgadza się z faktem, że za niektóre usługi może zostać opłata dodatkowa (w ślad za opłatą naliczoną firmie DROPSPOT przez Przewoźnika) po wykonaniu usługi i zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie DROPSPOT

 

§ 8

 

Realizacja usługi następuje po dokonaniu przez Klienta przedpłaty lub, po podpisaniu umowy o świadczenie usług z odroczoną formą płatności, realizacja następuje po złożeniu zamówienia w systemie Przewoźnika.

Data i godzina odbioru przesyłki uzależniona jest od godziny złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty oraz kodu pocztowego dla którego zamawiany jest odbiór przesyłki. Odbiór przesyłki może więc nastąpić w dniu zamówienia lub w dniu następnym. Przesunięcie odbioru na dzień następny może również nastąpić w przypadku nadania dużej ilości paczek.

W usługach standardowych planowany (lecz nie gwarantowany) termin realizacji to następny dzień roboczy, natomiast w przesyłkach paletowych to dwa dni robocze. Zwrot pobrania w przypadku usługi COD następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki.

 

§ 9

DROPSPOT przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia usługi. Prawo zastawu może być wykonywane dopóki przesyłka znajduje się w dyspozycji Przewoźnika, u osoby która ją dzierży w jego imieniu albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§ 10

 

DROPSPOT zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuje się do poinformowania Klienta o wszelkich zmianach. Aktualny regulamin dostępny będzie na stronie www.speedpak.net.

Klient każdorazowo zamawiając odbiór przesyłki zgadza się z regulaminem DROPSPOT oraz z regulaminami, wytycznymi itp. Przewoźnika.

Regulaminy, Wytyczne itp Przewoźnika są integralną częścią niniejszego regulaminu, a ich aktualna wersja dostępna jest na stronie każdego z Przewoźników.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.

Sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z siedzibą DROPSPOT.